Hietanen-Tanskanen Ira 09 (2)

IRA HIETANEN-
TANSKANEN

KAUPUNGINVALTUUTETTU ESPOO

ALUEVAALIT 2022

Olen ehdolla aluevaaleissa Länsi-Uudellamaalla numerolla 137.

Meidän jokaisen arkeen vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.  Hyvinvointialueen tehtäviä ovat muun muassa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, pelastustoimi, lasten, nuorten ja perheiden palvelut esim. neuvola ja lastensuojelu, mielenterveyspalvelut, sekä oppilas- ja opiskelijahuolto.

Olen espoolainen juristi ja varatuomari. Perheeseeni kuuluu puoliso Tomi, tytär Sofia ja bostoninterrieri Kaapo. Olen kaupunginvaltuutettu ja tämän lisäksi toimin kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenenä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimikunnan puheenjohtajana ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Lisäksi olen Suomen Lakimiesliiton varapuheenjohtaja ja Lapsioikeusjuristit ry:n hallituksen jäsen. Lisätietoa minusta löydät täältä.

Pidän tärkeänä, että jokainen Länsi-Uudellamaalla asuva voi luottaa siihen, että apua, hoitoa ja hoivaa saa silloin, kun sitä tarvitsee. Haluan olla varmistamassa, että ambulanssi tai paloauto tulee hädän hetkellä paikalle, lapsen neuvolan terveydenhoitaja pysyy samana ja mielenterveyspalvelut toimii. Haluan, että ikääntyvillä on turvallinen vanhuus asuipa ikäihminen kotona tai palvelukodissa. Lapset, nuoret ja perheet eivät saa unohtua uudistuksessa. Lapsuus- ja nuoruusajan hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti myös aikuisiällä. Siksi panostus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostus tulevaisuuteen.

Voit tutustua alla vaaliteemoihini.

Lapsuus- ja nuoruusajan hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti myös aikuisiällä. Siksi panostus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostus tulevaisuuteen.

 • Hyvinvointialueilla on varmistettava riittävät resurssit lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseen.
 • Laadukkaisiin äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin on panostettava.
 • Kunnan ja hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteensovittamisesta on huolehdittava siten, että palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden, jossa tiedonkulku ja yhteistyö eri palveluiden välillä toimii sujuvasti.
 • Turvataan lasten ja nuorten oikeus mielenterveyspalveluihin.
 • Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien on oltava kouluissa, lähellä oppilaita. Ennaltaehkäisevään työhön esimerkiksi kiusaamisen ehkäisyyn on oltava riittävästi aikaa.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointi turvattava koronakriisin jälkihoidossa
 • Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi käyttöön — vaikutukset lapsiin arvioitava systemaattisesti.
 • Länsi-Uudellamaalla asuvan on saatava apua, hoitoa ja hoivaa silloin, kun sitä tarvitsee.
 • Ennaltaehkäisy, kuntoutus ja omaehtoinen terveyden edistäminen on taloudellisesti järkevää ja inhimillistä.
 • Mielenterveyspalvelut on toteutettava laadukkaasti ja oikea-aikaisesti.
 • Digitalisaatiota, etävastaanottoja ja liikkuvia yksiköitä tulee hyödyntää ja kehittää edelleen.
 • Pelastustoimen ja ensihoidon toimintavalmiudesta on huolehdittava.
 • Henkilöstöpula on ratkaistava, pidetään huolta osaavasta työvoimasta.
 • Laadukkaat palvelut syntyvät ammattitaitoisen ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä.
 • Henkilöstön hyvään johtamiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen on panostettava.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen luo turvaa jokaiselle

Elinvoimaisen kaupungin edellytys on hyvinvoivat kaupunkilaiset. Uskon, että kaupunki, joka on hyvä lapselle ja ikäihmiselle, on hyvä kaikille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä. Tehtävä edellyttää yhteistyötä eri hallinonalojen kesken: hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen ja asumiseen sekä ympäristöön.

Hyvinvointia ei luoda yksin poliittisilla päätöksillä, vaan se on meidän yhteinen asiamme. Voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme paitsi omaan, myös yhteiseen hyvinvointiin. Yhdessä olemme enemmän. Espoossa toimii lukuisia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä myös aktiivisia espoolaisia. Kaikki tämä työ on arvokasta.

Haluan rakentaa Espoota, jossa päätöksenteossa ja johtamisessa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

 • Aktiiviset espoolaiset, yhdistykset ja yritykset ovat tärkeä voimavara. Erilaisille toimijoille
  tulee varmistaa hyvät edellytykset toimia.
 • Liikuntapalveluiden tulee olla helposti saavutettavissa. Lähiluonto kuuluu espoolaiseen
  kaupunkikuvaan.
 • Espoon rikkaus on kaupunkimaiset keskukset ja pientalovaltaiset alueet – kumpaakin
  tarvitaan. On mietittävä ja kuunneltava, mitä ihmiset haluavat.
 • Arjen aktiivisuus elämäntavaksi.
 • Tulevaisuutta rakennettava kestävästi ennaltaehkäisevillä toimilla.

Oppimispolut unelmien mahdollistajana läpi elämän

Erilaiset oppimispolut ja laadukas koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun luovat paitsi osaamista ja hyvinvointia, mutta myös ruokkivat uskoa toivorikkaaseen tulevaisuuteen. Espoo on jo panostanut laadukkaaseen koulutukseen ja saanut myös tunnustusta tekemästään työstä.

Espoon peruskoulut ja lukiot sekä ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja Aalto- yliopisto ovat tunnettuja laadustaan. Haluan rakentaa Espoota, jossa panostetaan vieläkin määrätietoisemmin laadukkaaseen ja monipuoliseen koulutukseen.

 • Erilaiset oppimispolut ovat mahdollisuus. Tietoutta erilaisista oppimispoluista on lisättävä.
  Tarvitaan ohjausta ja rohkaisua.
 • Jokaisella on oltava mahdollisuus oppia ja kehittää itseään ikään katsomatta.
 • Lapsilla ja nuorilla oltava oikeus oppimisen edellyttämään ohjaukseen sekä riittävään ja
  oikea-aikaiseen oppimisen tukeen.
 • Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on turvattava. Espoossa tulee edistää
  kunnianhimoisesti ja tavoitteellisesti koulukiusaamiseen puuttumista.
 • Varhaiskasvatuksen ja muun koulutuksen laatu ja resurssit varmistettava.

Lapset ja nuoret rakentavat tulevaisuutemme

Lapsuus- ja nuoruusajan hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti myös aikuisiällä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen lapsuuteen kotona, koulussa ja muissa elinympäristöissään. Panostus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostus tulevaisuuteen. Haluan rakentaa Espoota, jossa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyvään elämään ja turvalliseen kasvu- ja kehitysympäristöön.

 • Lasten ja nuorten eriarvoisuutta ja syrjäytymistä on estettävä.
 • Hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet lisäävät hyvinvointia. Jokaisella lapsella ja
  nuorella on oltava oikeus harrastukseen.
 • Lasten ja nuorten saatavilla on oltava riittävä ja oikea-aikainen tuki. Apua pitää saada, kun
  sitä tarvitaan.
 • Lapsille ja nuorille on luotava mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 2022

Jag är uppställd som kandidat i välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Jag är mamma, jurist, vicehäradshövding och bosatt i Esbo. Jag är ledamot i Esbo stadsfullmäktige och utöver det är jag bl.a. medlem i nämnden för fostran och lärande och ordförande i delegationen för Västra Nylands polisinrättning. 

Jag anser att det är viktigt, att de som bor i Västnyland kan lita på att hjälp, vård och omsorg kan fås då det behövs. Jag vill vara med och se till att ambulans eller brandbil anländer då nöden är framme, att barnets hälsovårdare på barnrådgivningen inte byts ut och att mentalvårdstjänsterna fungerar. Jag vill att seniorer har det tryggt, oavsett om de bor hemma eller på ett serviceboende. Barn, unga och familjer får inte glömmas bort i förnyelsen. Barn- och ungdomstidens välfärd påverkar också vuxenåldern positivt. Därför är en investering i barns, ungas och familjers välfärd, en investering i framtiden.
 
Mina valteman är:
 
– Hjälp i rätt stund är alltid effektivast
– Kunniga proffs säkrar tryggheten
– Barn, unga och familjer – en satsning på framtiden

Blogi

Seuraa minua sosiaalisessa mediassa