EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Teemat

Lue lisää minulle tärkeistä teemoista.

#01 Sivistys on supervoima

Korkeatasoinen koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun paitsi luo osaamista ja hyvinvointia, myös ruokkii uskoa hyvään tulevaisuuteen. Korkeatasoinen koulutus ja osaaminen ovat Suomen menestyksen avain.

Suomessa perusopetuksen oppimistulokset ovat laskussa. Tyttöjen ja poikien sekä kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimiserot ovat kasvaneet
hälyttävästi. Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat lisääntyneet ja heidän hyvinvointinsa on kriisissä. Suomalaisten koulutustaso on laskenut kansainvälisessä vertailussa. Tarvitsemme lisää panostuksia koulutukseen.

Ratkaisuja:

 • Nostetaan koulutuksen rahoitus on muiden Pohjoismaiden tasolle.
 • Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on vahvistettava sekä oppimisen että hyvinvoinnin tukea. Nyt on oikea aika laittaa oppimisen tuki kuntoon niin varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa kuin toisella asteella.
 • Lasten ja nuorten kiinnittymistä kouluun on vahvistettava.
 • Toteutetaan kaksivuotinen esiopetus.
 • Jokaiselle on taattava perustaidot – Lisätään perusopetuksen kokonaistuntimääriä.
 • Opetusrauhaa opettajille, oppimisrauhaa jokaisella lapselle ja nuorelle.
 • Vahvistetaan varhaiskasvatusta ja nostetaan osallistumisastetta. Tavoitellaan maksutonta varhaiskasvatusta.
 • Nostetaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät vastaamaan alan tarvetta.
 • Säädetään varhaiskasvatuksen ryhmäkoon suhdeluvuksi kaikille kolme vuotta täyttäneille aina 1:7.
 • Lisää työhyvinvointia opettajille.

#02 Panostus lapsiin ja nuoriin on panostus tulevaisuuteen

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen kotona, koulussa ja muissa elinympäristöissään. 

Haluan edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista sekä olla rakentamassa Suomesta lapsi- ja perhemyönteisempää yhteiskuntaa. Kaikille Suomessa asuville tulee varmistaa hyvä ja turvallinen lapsuus. Perheiden on saatava riittävä tuki riittävän varhain. Panostukset lapsiin ja nuoriin on panostus tulevaisuuteen.

Ratkaisuja:

 • Nuorten tulevaisuususkoa ja hyvinvointia on vahvistettava.
 • Terapiatakuu on toteutettava. Tarvitsemme lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä varhaista tukea ja apua mielenterveyden pulmiin.
 • Ehkäisevää päihdetyötä on lisättävä ja nuorten päihdepalveluja on lisättävä vastaamaan todellista tarvetta
 • Lastensuojelulain kokonaisuudistus on tehtävä
 • Lapsen edun ensisijaisuudesta on säädettävä perustuslaissa
 • Taloutta koskevissa päätöksissä on tehostettava lapsivaikutusten arviointia.
 • Lasten itsemurhakuolleisuuden vähentämiseen on panostettava.
 • Lapsiperheiden palvelut turvattava.

#03 Turvallinen oikeusvaltio

Toimiva oikeusvaltio luo turvallisuutta ja luottamusta.

Tällä hetkellä oikeusprosessien kestot ovat liian pitkiä, ja oikeudenkäyntien kalleus ja kuluriski voivat estää oikeuksiin pääsyn käytännössä. Oikeus kuuluu kaikille — tavoitteena tulee olla laadukkaat, kestoltaan ja kustannuksiltaan kohtuulliset oikeusprosessit.
Suomalaisten arjen turvallisuutta on parannettava. Jokaisella on oltava oikeus olla turvassa niin kotona, koulussa tai työpaikalla kuin kadulla liikkuessa. Oikeusvaltiossa myös lapsen oikeudet toteutuvat ja saatavissa on lapsilähtöisiä oikeusturvakeinoja.

Ratkaisuja:
– Poliisien resursseja on lisättävä erityisesti ennaltaestävään työhön. Poliisin reservi on perustettava.
– Oikeusprosessien kestoa on lyhennettävä.
– Pienten riita-asioiden käsittelyä tulee yksinkertaistaa.
– Lautamiesjärjestelmä tulee lakkauttaa.
– Lainsäädäntöuudistus sovittelun lisäämiseksi on aloitettava.
– Lasten oikeusturvakeinoista on säädettävä tarkemmin, niitä tulee lisätä sekä kehittää lapsimyönteisempään suuntaan.

 

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.