EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Maailman paras peruskoulu?

Suomi on tunnettu koulutusjärjestelmästään ja suomalaisten oppimistulokset ovat olleet maailman
huippua. Nyt perusopetuksen oppimistulokset ovat kuitenkin laskussa. Lasten ja nuorten
koulupoissaolot ovat lisääntyneet ja heidän hyvinvointinsa on kriisissä. Nyt on oikea aika kääntää suunta. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus on varmistettava kaikille lapsille. Se luo vahvan perustan elämään. Korkeatasoinen koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun luo osaamista, hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Nyt on oikea aika palauttaa suomalainen peruskoulu maailman huipuille. Suomessa koulutuksen rahoitus on jäänyt jälkeen. Koulutuksen rahoitusta on nostettava muiden Pohjoismaiden tasolle.

Oppimisen tuki kuntoon
Seuraavan hallituskauden tärkeimpiä asioita on laittaa vihdoin ja viimein oppimisen tuki kuntoon.
Nyt on oikea aika varmistaa, että tukea tarvitsevat oppilaat myös saavat tarvitsemansa tuen oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tämä edellyttää sitä, että oppimisen tuesta päätettäessä oppilas ja tämän tarpeet ovat keskiössä. Jatkossa tulisi päättää suoraan oppilaan tarvitsemista tukimuodoista. Tarvitsemme myös lisää erityisopettajia. Oppimisen tuen vahvistaminen toisi opetus- ja oppimisrauhaa ja kaventaisi oppimiseroja.

Jokaiselle lapselle on taattava perustaidot
Oppimistulokset ovat laskeneet ja perustaidoissa on puutteita. Nyt on oikea aika varmistaa, että
jokainen peruskoulusta valmistuva lapsi osaa lukea, kirjoittaa ja laskea. Konkreettinen keino
vahvistaa perustaitoja on lisätä perusopetuksen kokonaistuntimäärää. Kannatan sitä, että
perusopetuksen alakoulun opetukseen tuodaan enemmän aikaa perustaitojen oppimiseen lisäämällä
vuosiviikkotunteja. Näin lisätään annettavaa opetusta.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostettava
Lasten ja nuorten hyvinvointi vaikuttaa myös oppimiseen. Ryhmäkokoihin on kiinnitettävä huomiota,
jota opettajilla on aikaa kohdata oppilaita arjessa. Opiskeluhuolto on saatava kuntoon ja
mielenterveyspalveluita kehitettävä. Lapsen ja nuoren tulee saada apua yhden luukun periaatteella
heti kun avun tarve syntyy. Oikea-aikainen apu on tehokkainta ja ehkäisee ongelmien kasaantumista
ja paisumista. Moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi perhetyön kanssa poissaolojen ratkomisessa
on tärkeää.

Lisää työhyvinvointia opettajille
Opettajien jakamisesta on pidettävä huolta. Viimeisten vuosikymmenten aikana opettajille ja
rehtoreille on säädetty lukuisia uusia tehtäviä ilman, että riittävistä resursseista on huolehdittu.
Opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle on turvattava työrauha. Heidän tulee saada keskittyä
tärkeimpään tehtäväänsä: lasten opettamiseen ja kasvun ja kehityksen tukemiseen.
Opettajan hyvinvointi heijastuu myös oppilaisiin. Opettajien psykososiaalinen kuormitus on
kasvanut ja sen ennaltaehkäisyyn onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Työturvallisuuslakia pitää
uudistaa, pitää olla selkeät seuraamukset lain noudattamattomuudesta.
Perusopetuslain kurinpitoa koskevia säännöksiä tulee täsmentää.

Kirjoitus on julkaistu myös Uudenmaan Kokoomuksen nettisivuilla.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.