EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023

Lapsiystävällinen Espoo

Suomeen on valmistunut ensimmäinen lapsistrategia. Lapsistrategian tavoitteena on luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Tämän tavoitteen eteen haluan tehdä töitä tullessani valituksi Espoon kaupunginvaltuustoon.

Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991. Lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita koskeva ihmisoikeussopimus, jossa on 54 kohtaa. Kaikilla aikuisilla on velvollisuus huolehtia näiden oikeuksien toteutumisesta.

Espoossa on huolehdittava siitä, että kaikkien lasten oikeudet toteutuvat täysimääräisesti. Näin voidaan varmistaa, että Espoo on paras mahdollinen paikka elää lapsille, nuorille ja perheille. Uskon, että kaupunki, joka on hyvä lapselle ja ikäihmiselle, on hyvä kaikille.

Haluan edistää Espoossa lapsen oikeuksien toteutumista ja olla tekemässä Espoosta lapsiystävällistä kuntaa.

Haluan edistää Espoossa lapsen oikeuksien toteutumista ja olla tekemässä Espoosta lapsiystävällistä kuntaa. Näen tämän tärkeäksi myös sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmasta. Espoossa moni asia on jo hyvin, mutta tehtävää on vielä. On tunnistettava, missä Espoossa on parannettavaa ja mitä Espoossa tulisi tehdä, jotta jokaisen lapsen oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman hyvin.

Miten Espoosta tehdään entistä lapsiystävällisempi kunta? 

1. Lapsen etu on huomioitava päätöksenteossa

Päätöksenteossa on huomioitava päätösten vaikutus lapsiin. Tässä tärkeänä työkaluna on lapsivaikutusten arviointi. Espoossa tulee arvioida lapsivaikutukset ja arvioinnin tulokset tulee huomioida päätöksenteossa. On tärkeää huolehtia siitä, että myös lapsille kerrotaan tehdyistä päätöksistä ja siitä, miksi johonkin ratkaisuun on päädytty.

Lapsivaikutusten arviointi on nimensä mukaisesti päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa. Tavoitteena on selvittää, miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja päätöksillä tai toimenpiteillä on. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut ohjeistuksen lapsivaikutusten arvioinnista. Ohjeistuksen ja lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista löydät esimerkiksi THL:n nettisivuilta.

2. Lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua

Lapsella ja nuorella on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä. On tärkeää, että lapsilta ja nuorilta kysytään mielipidettä ja heitä kuunnellaan. Päätöksenteossa tulee ottaa selvää lasten ja nuorten mielipiteestä.

Espoossa nuorisovaltuustolla on jo pitkät perinteet. On hienoa, että Espoon nuorisovaltuusto on vakiinnuttanut roolinsa ja sillä on edustajat kaupungin lautakunnissa, kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Myös Espoon kouluissa ja oppilaitoksissa on pääsääntöisesti hyvin toimivat oppilaskunnan hallitukset.

3. Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen lapsuuteen kotona, koulussa ja muissa elinympäristöissään.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus hyvään elämään. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi saa kasvaa ja kehittyä rauhassa. On huolehdittava siitä, että ketään ei syrjitä tai kiusata. On huolehdittava myös siitä, että lasten, nuorten ja perheiden saatavissa on riittävät tukipalvelut ja apua on mahdollista saada silloin, kun sitä tarvitsee.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta pidän erittäin tärkeänä panostuksia varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

4. Espoo mukaan toteuttamaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille ja nuorille. Kunnassa tehdään paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten arkeen ja hyvinvointiin. Päättäjät, virkamiehet ja muut kaupungin työntekijät ovat tärkeässä asemassa toteutuvatko lapsen oikeudet Espoossa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, jonka avulla kunta voi huolehtia, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Mukana UNICEFin sivujen mukaan on jo 44 kuntaa. Myös Espoon tulisi hakea mukaan.

lahjoita Kampanjaani

Ja tue matkaani kohti eduskuntaa! Onnistunut kampanja edellyttää rahaa esimerkiksi some- ja lehtimainoksiin sekä esitteisiin. Jokainen lahjoitus on arvokas ja tärkeä.

Liity mukaan tukijoukkoihin

Paras vaalikampanja tehdään yhdessä. Kaikki tuki on arvokasta ja tarpeen. Aiempaa kokemusta ei tarvita, halu osallistua riittää. Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Ilmoittaudu vaalitiimiini tällä lomakkeella.