Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaupungin tärkeimpiä tehtäviä

Elinvoimaisen Espoon edellytys on hyvinvoivat espoolaiset. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä – erityisesti nyt, kun koronakriisi on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen meihin kaikkiin sekä koettelee kuntien, myös Espoon, taloutta. Päätöksenteossa ja resurssien jaossa on huomioitava korostunut tarve panostaa ihmisiin ja hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri hallinonalojen kesken. Hyvinvointia ei myöskään luoda yksin poliittisilla päätöksillä, vaan se on meidän yhteinen asiamme. Voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme paitsi omaan myös yhteiseen hyvinvointiin. Yhdessä olemme enemmän. Espoossa toimii lukuisia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä myös aktiivisia espoolaisia. Kaikki tämä työ on arvokasta. Erilaisille toimijoille tulee varmistaa hyvät edellytykset toimia.

Tulevalla valtuustokaudella on turvattava laadukkaat palvelut espoolaisille. Laadukkaat palvelut vastaavat espoolaisten tarpeisiin ja sujuvoittavat arkea. Jokainen espoolainen ansaitsee parhaalla mahdollisella tavalla toimivan arjen. Riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen varmistetaan kestävälle pohjalle rakennetulla taloudella. Taloudellisesti järkevää ja inhimillistä on panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin.

Haluan rakentaa Espoota, jossa päätöksenteossa ja johtamisessa huomioidaan espoolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Haluan panostaa ihmisiin.

hyvintointi

Koulutus unelmien mahdollistajana

Erilaiset oppimispolut ja laadukas koulutus aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun paitsi luovat osaamista ja hyvinvointia, myös ruokkivat uskoa toivorikkaaseen tulevaisuuteen.

Laadukas koulutus on yksi hyvinvointimme kulmakivistä. Laadukas koulutus edellyttää muun muassa sitä, että: Opettajilla on aikaa ja riittävät resurssit tehdä työnsä hyvin. Ryhmäkoot ovat riittävän pienet ja oppijoilla on saatavissa oppimisen edellyttämä tuki ja ohjaus. Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on jokaisen lapsen, nuoren ja päiväkodissa tai koulussa työskentelevän aikuisen oikeus. Espoossa tulee edistää kunnianhimoisesti ja tavoitteellisesti koulukiusaamiseen puuttumista.

Jokaisella on oltava mahdollisuus oppia ja kehittää itseään ikään katsomatta. Myös aikuisiällä ja eläkepäivillä on lupa innostua uudesta.

Erilaiset oppimispolut ja monipuoliset mahdollisuudet tavoitella unelmia ovat rikkaus. Jokaisella lapsella ja nuorella, sekä myös aikuisella, on oltava mahdollisuus kouluttautua ja tavoitella omaa unelma-ammattiaan. Tähän ratkaisevassa asemassa on se, että oikea-aikaista tietoa, ohjausta ja tukea on saatavilla.

Espoo on panostanut laadukkaaseen koulutukseen ja saanut myös tunnustusta tekemästään työstä. Espoon peruskoulut ja lukiot sekä ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja Aalto-yliopisto ovat tunnettuja laadustaan. Näin pitää olla jatkossakin.

Haluan rakentaa Espoota, jossa panostetaan määrätietoisesti laadukkaaseen ja monipuoliseen koulutukseen.

Koulutus

Panostus lapsiin ja nuoriin on panostus tulevaisuuteen

Lapsuus- ja nuoruusajan hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti myös aikuisiällä. Siksi panostus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostus tulevaisuuteen.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen lapsuuteen kotona, koulussa ja muissa elinympäristöissään. Kuntapäättäjänä haluan varmistaa päätöksenteossa lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta sekä turvata monipuoliset harrastusmahdollisuudet. On myös huolehdittava siitä, että lasten ja nuorten saatavilla on riittävä ja oikea-aikainen tuki. Apua pitää saada, kun sitä tarvitaan.

Lisäksi on tärkeää, että lähikoulu ja -päiväkodin palvelut ovat laadukkaita, niissä on riittävästi koulutettua henkilökuntaa ja sopivan kokoiset lapsiryhmät. Voit lukea lisää ajatuksistani koulutukseen liittyen täältä.

Vuoden 2020 lopussa Espoossa päätettiin ottaa lapsivaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa. Lapsivaikutusten arviointi on tärkeä työkalu, sillä se tuo esiin vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Tämä oli tärkeä päätös lapsiystävällisemmän Espoon puolesta. Tulevalla valtuustokaudella tulee huolehtia siitä, että tehty päätös toteutuu myös käytännössä eli että Espoossa arvioidaan lapsivaikutukset ja arvioinnin tulokset huomioidaan päätöksenteossa. 

Lapsia ja nuoria on kuultava ja heille on luotava mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Haluan rakentaa Espoota, jossa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyvään elämään ja turvalliseen kasvu- ja kehitysympäristöön.

 

Lapset ja nuoret